download فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۱

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۱

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۲

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۳

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۴

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۵

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۶

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۷

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۸

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۹

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی۱۰

  

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ۱۱

فایل صوتی ایین دادرسی مدنی ۱۲

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

download mp3 مدنی ۶

مدنی   ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

مدنی ۶

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

download متون فقه وصیت

متون فقه وصیت

 

متون فقه – قصاص

 

متون فقه – حدود

 

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

فایل صوتی متون حقوقی بخش جزاییdownload

فایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی

فایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی

 

فایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی

 

فایل صوتی متون حقوقی بخش جزایی

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

download فایل صوتی ۱ تدریس کتاب حقوق تجارت ۲ اقای دکتر اسکینی

فایل صوتی ۱ تدریس کتاب حقوق تجارت ۲ اقای دکتر اسکینیفایل صوتی ۲ تدریس کتاب حقوق تجارت ۲ اقای دکتر اسکینی

فایل صوتی ۳ تدریس کتاب حقوق تجارت ۲ اقای دکتر اسکینی

فایل صوتی ۴ تدریس کتاب حقوق تجارت ۲ اقای دکتر اسکینی

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

download mp3 های تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۴

 

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۴

 

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۴

 

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۴

 

نمونه  mp3 های  تدریس حقوق مدنی سه ویژه ازمون وکالت ۱۳۹۴

 

 

تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

 

download تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

تدریس تجارت چهار

 تماس :
alirezabagheri_arshad@yahoo.com
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
ای دی فیسبوک : alireza bagheri
شماره حساب ما:
بانک ملی
۰۳۲۲۲۲۶۲۳۷۰۰۳
۶۰۳۷۹۹۱۸۵۳۸۱۶۴۳۱
سیبا ملی – بنام علیرضا باقری
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۶۰۶۰۸۵۸
بانک سرمایه بنام علیرضا باقری
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۲۷۶۰۰۶۱
بانک ملت بنام علیرضا باقری

شرح ماده۲۳۴ ق.م

ماده۲۳۴- شرط بر سه قسمت است:
 ۱- شرط صفت
 ۲- شرط نتیجه
 ۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا

🔹 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

 🔹شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

 🔹شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

✅۱٫ در صورت تعهد به فعل ثالث، هرگاه ثالث تعهدی را که بر او شده است اجازه دهد، متعهد بری می شود، لیکن اگر ثالث قرارداد را اجازه ندهد، متعهد به التزام خویش وفا نکرده و بایستی خسارت ناشی از پیمان شکنی را بر طبق قواعد عمومی جبران کند. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، ص ۱۵۹)

✅۲٫ اگر در قرارداد شرط شده باشد که چنانچه یکی از چک¬های مربوط به اقساط ثمن، منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت وجه آن شود، معامله منفسخ خواهد بود؛ اولا شرط مزبور، شرط نتیجه است نه شرط فعل (بند ۲ ماده ۲۳۴ ق.م و تعریف آن شرط در همین ماده)، ثانیا شرط مورد نظر در زمره شروط باطل یا مبطل عقد نیست، بلکه شرط صحیح است. (نظریه شماره ۳۷۸۹/۷ -۲۰/۶/۱۳۸۷ اداره حقوقی قوه قضاییه)

شرح ماده ۲۳۳ قانون مدنی

ماده۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است:
 ۱- شرط خلاف مقتضای عقد.
 ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

✅۱٫ عقد دارای دو مقتضا است:

🔹الف) مقتضای ذات عقد: موضوع اصلی است که عقد به خاطر ایجاد آن واقع می شود و یا به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن، لازمه ماهیت عقد است، مانند انتقال مالکیت در بیع. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ۱۶۳)

🔹ب) مقتضای اطلاق عقد: چیزی است که اگر قرارداد به طور مطلق و بدون قید شرط واقع شود آن را اقتضا می کند و معامله کننده بدان ملزم می گردد، لیکن طرفین اصولاَ می توانند برخلاف آن توافق کنند؛ به عنوان مثال، اطلاق عقد اقتضا می کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود. (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۱۹۰)

✅۲٫   شرط خلاف مقتضای ذات عقد به علت ایجاد تضاد بین مفاد شرط و مفاد عقد، باطل است و موجب بطلان عقد می شود؛ زیرا تحقق عقد موجب پیدایش مقتضای آن می گردد و تحقق شرط موجب عدم پیدایش آن مقتضا می گردد و حاصل این تضاد، عدم حصول آن عقد خواهد بود. (امامی، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۳۳۴)

✅۳٫   هرگاه شرط خلاف مقتضای عقد باشد، ولی از مفاد عقد و شرط چنین برآید که دوطرف مقتضای عقد مشروع دیگر را خواسته اند، تعبیر قصد واقعی و نام و وصفی که اراده کرده اند با دادگاه است. (کاتوزیان، همان، ص ۱۷۴)

✅۴٫   قانون مدنی از لحاظ تبعی بودن شرط، مجهول ماندن آن را سبب بطلان عقد نمی داند، مگر اینکه شرط مربوط و وابسته به یکی از دو عوض باشد و در نتیجه، مجهول ماندن آن مورد اصلی معامله را نیز مبهم سازد. لازم به ذکر است که در عقودی که بر مبنای مسامحه واقع می شود و علم اجمالی به عوض در آن کافی است، شرط مجهول به درستی عقد صدمه نمی زند. (همان، ص ۱۶۸)

✅۵٫   مقصود از مقتضای عقد مذکور در ماده ۲۳۳ ق.م، آثاری است که بر حسب عرف یا قانون از مقدمات یا لوازم غیر قابل انفکاک مطلق عقد محسوب شود و شرط خلاف آن منافات با مفاد عقد یا موثر بودن آن داشته باشد. (رای شماره ۱۹۱۴ -۱۵/۸/۱۳۱۸ شعبه ۴ دیوان عالی کشور)

شرح ماده ۲۳۱ قانون مدنی

ماده۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶٫

✅۱٫ اصل نسبی بودن قراردادها، اصلی است استثناءپذیر می¬باشد و تعهد به نفع شخص ثالث،  عقود جمعی  و معاملات فضولی، موارد تجاوز از این اصل است. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، ص ص ۲۴۳)

✅۲٫ «شخص ثالث» کسی است که از دیدگاه حقوق، یکی از دو طرف عقد یا قائم مقام او نیست. مقصود از طرف عقد نیز، شخصی است که خود یا نماینده اش در انعقاد قرارداد دخالت داشته و عقد برای او بسته شده است، خواه نمایندگی عهدی باشد یا قهری یا حکمی و خواه عاقدان برای او عقد بسته باشند یا قانون عقد را برای او بداند. (همان، ص ۲۴۵)

✅۳٫ «قائم مقام»، شخصی است که به طور مستقیم یا به واسطه نماینده خود در تراضی شرکت نداشته، ولی در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و عهده دار و بهره مند از اجرای آن شده است. قائم مقام ممکن است عام، یعنی شامل تمام حقوق و تعهدات دارایی باشد، مانند وارثان؛ یا خاص، که ناظر به حق یا مال معین است، مانند منتقل الیه قراردادی. (شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، ص ۲۴)

✅۴٫ از نظر موضوع، مفاد این ماده محدود به اثر الزام آور عقد و تعهدهای ناشی از آن است، وگرنه وجود قرارداد و موقعیت حقوقی آن بر همه تحمیل می¬شود و همواره در برابر اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است. (همان، ص ۳۲۶)

شرح ماده ۲۳۰ قانون مدنی

ماده۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که، در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

✅۱٫ وجه التزام، مبلغ مقطوع خسارت عدم انجام تعهد است، لذا دعوای وجه التزام با دعوای الزام به انجام دادن آن قابل جمع نیست. همچنین، تعیین وجه التزام مانعی برای طلبکار در مطالبه تعهد اصلی ایجاد نمی کند و نباید چنین پنداشت که بدین وسیله بدهکار اختیار پیدا می کند که تعهد را به جا آورد یا وجه التزام را بپردازد، همچنان که طلبکار نیز نمی تواند، درحالی که بدهکار به تعهد اصلی وفا می¬کند، از آن بگذرد و وجه التزام را بخواهد، مگر اینکه از مفاد عقد خلاف این ترتیب استنباط شود. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص ۲۱۵)

✅۲٫ لزومی ندارد تعهدی که برای آن وجه التزام معین می¬شود، از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد. برای اجرای تعهد طبیعی نیز می توان وجه التزام معین کرد. این اقدام دین طبیعی را تبدیل به دین حقوقی می کند. (همان، ص ۲۱۵)

✅۳٫ در موردی که بخشی از قرارداد انجام شده باشد و بتوان همان بخش را برای متعهد مفید دانست، دادرس می تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین و امکان تجزیه تعهد، مدیون را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است معاف کند. (همان، ص ۲۱۶)

✅۴٫ اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف، هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد شد. (رای شماره ۲۵۴۴ -۱۲/۸/۱۳۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور)

✅۵٫ با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و قسمت اخیر ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م، چنانچه در ضمن قرارداد بین طرفین توافق شده باشد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، چون این مبلغ ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد بوده و بدل از تعهد اصلی نیست، بنابراین با توجه به ماده ۱۰ ق.م و مواد فوق الاشعار، متعهد باید هم تعهد اصلی را انجام داده و هم وجه التزام مقرره در قرارداد را بپردازد و پرداخت این وجه جنبه ربوی ندارد. (نظریه شماره ۳۴۲۲/۷ -۸/۵/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه)

✅۶٫ در تمام دعاوی که موضوع آن ها دین و از نوع وجه رایج باشد پرداخت خسارت تاخیر برابر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م به عمل می آید. اما در معاملات موضوع ماده ۲۳۰ ق.م طرفین می توانند به بیشتر از این میزان توافق کنند و دادگاه نمی تواند متعهد را به کمتر از آن محکوم کند. (نظریه شماره ۱۵۴۲/۷ -۹/۳/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

✅۷٫ وجه التزام چه به صورت روزانه و چه ماهانه، به هر مقدار که طرفین متعهد به آن باشند بر اساس مواد ۲۲۶ به بعد ق.م، به ویژه ماده ۲۳۰ این قانون، فاقد اشکال قانونی است… . مطابق قوانین ایران و رویه قضایی، دادگاه ها قراردادهای مذکور را طبق نظر خود تعدیل نمی نمایند. (نظریه ۵۰۰۴/۷/-۲۲/۱۲/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

شرح ماده ۲۲۹ قانون مدنی

ماده۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

✅۱٫ قوه قاهره (فورس ماژور)، عبارت است از حادثه خارجی و غیر قابل پیش بینی که دفع آن از توانایی متعهد بیرون باشد. (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۲۱۶)

✅۲٫ منظور قانونگذار از حادثه ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد است، حادثه ای است که رفع آن در حدود اراده طرفین و پیش¬بینی ایشان، خارج از حیطه اقتدار متعهد است. (شهیدی، آثار قراردادها و تعهدات، ص ۳۳۶). برخی از حقوقدانان معتقدند توانایی انسانی متعارف و آگاه معیار تمیز وصف «مقاومت ناپذیری» قرار می گیرد. (کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، ص ۱۹۳)

✅۳٫ منظور از قابل پیش بینی بودن فورس ماژور برای مسئولیت متعهد، وجود احتمال موثر در اقدام متعارف برای مقابله با آن است، مانند اینکه موسسه حمل و نقل به هنگام تشکیل قرارداد حمل بار از روستا به شهر، پیش بینی کند که جاده روستا در زمان مقرر برای حمل بار، به علت ریزش برف و کولاک، مطابق معمول سال¬های پیش ممکن است مسدود شود، به طوری که حمل بار مورد قرارداد غیر ممکن گردد.   در این صورت متعهد مسئول جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد است، هر چند که ریزش برف و کولاک مانع حمل بار شده باشد. (شهیدی، همان، ص ۸۵)

✅۴٫ در هر مورد که امکان پیش بینی حادثه باشد، نباید آن را ناگهانی شمرد، هرچند که متعهد نیز به دلیل نا آگاهی یا بی مبالاتی نتواند آن را حدس بزند. امکان پیش بینی حادثه را باید در زمان انعقاد قرارداد در نظر گرفت. (کاتوزیان، همان، ص ۱۹۵)

✅۵٫ شروطی که درباره اوصاف و آثار قوه قاهره مورد توافق قرار می گیرد و در پی تغییر قوانین حاکم بر آن است، و همچنین شروطی که بر مسئولیت متعهد می افزاید یا از آن می کاهد و یا آن را از بین می برد، نافذ است. (همان، ص ۱۹۸)

✅۶٫ هرگاه اجرای تعهد پس از تشکیل قرارداد غیرممکن شود، متعهد برای رهایی از مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد باید عدم امکان اجرای تعهد را اثبات کند. (شهیدی، همان، ص ۱۲۳)