عطای نیابت در اجرای احکام کیفری استان

عطای نیابت در اجرای احکام کیفری استان 
پرسش : 
آیا اجرای احکام دادسرای شهرستان مرکز استان می تواند اجرای حکم قصاص را به شهرستان تابع مرکز نیابت بدهد ؟
پاسخ: 
اجرای حکم قصاص به موجب تبصره ۶ ماده ٢٠ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ و ماده ٣۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور با دادسرای شهرستان مرکز استان است. با عنایت به این تبصره و ماده ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری ، موضوع اعطای نیابت اجرای حکم قصاص به دادسرای شهرستان غیر مرکز استان منتفی است.
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
 
0

تفاوت مال مشاع با کلی در معین

تفاوت مال مشاع با کلی در معین

اگر صد کیلو گندم مشاع از هزار کیلو فروخته شد، خریدار به نسبت سهم خود مالک تمام دانه های گندم است در حالی که در کلی در معین، او مالک صد کیلو گندم نامعین است که فروشنده میتواند به میل خود و از هر بخش خرمن که بخواهد به او تسلیم کند .

در مثالی که  گفتیم اگر نیمی از کل گندم ها بسوزد در واقع نصف از صد کیلو نیز از بین رفته  و فروشنده تنها باید پنجاه کیلو به خریدار بدهد اما در کلی در معین، سوختن نیمی از کل گندم تأثیری در مقدار تعهد فروشنده دارد و او بای تمام مبیع را از باقیمانده گندم ها به خریدار تسلیم کند.
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
 
0

بررسی چند نکته در مورد منافع متصل و منفصل :

بررسی چند نکته در مورد منافع متصل و منفصل :

اگر قراردادی اقاله شود : 
منافع منفصله : مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده 
نماآت متصله : مال کسی است که به واسطه اقاله مالک آن میشود ( م ۲۸۷) 

در رهن : ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود اگر متصل باشد جزء رهن است و اگر منفصل باشد متعلق به راهن میباشد مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین تراضی شده باشد . ( ماده ۷۸۶)

در شفعه : نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود اگر منفصل باشد مال مشتری و اگر متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که ساخته یا درختی را که کاشته قلع کند . ( ماده ۸۱۹ )

در مزارعه : هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین انها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود . ( ماده ۵۳۹ )
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
 
0

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است

طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد. بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می‌دهد، بیش از مهریه نیست.      
فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
1+

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

   رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

حق کسب وپیشه:

  حق کسب وپیشه:
حقی است برای مستاجر مکان تجاری مانند بازرگان وپیشه ور که به واسطه کسب معاش در یک مکان در طول زمان به دست می آورند وبا سر قفلی فرق میکند.حق پیشه به تنهایی قابل معامله نیست ومستاجرنمی تواند هم منافع عین مستاجر را برای خود نگه داردوهم حق کسب وپیشه را به دیگری منتقل کندومالی از این راه به دست آورد بلکه هر دو را باید با هم منتقل کند.اما سرقفلی پولی است که مستاجر به مالک می دهد و درصورت انتقال اجاره به مستاجر دوم از او می گیرد.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

   جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

۱- محاربه : باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود که جرم مقید است.

سوء نیت عام آن : عمد در کشیدن سلاح .

سوء نیت خاص آن : قصد تعرض به جان مال و ناموس  که مجازات اعدام دارد

حد محاربه شامل اعدام ، صلب ، قطع دست راست و پای چپ ، نفی بلد که انتخاب مجازات آن با اختیارات قاضی  است
 
۲- مفسد فی الارض : هر کس به طور گسترده  ، مرتکب جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، نشر اکاذیب ، احراق ، و تخریب و … شود مفسد فی الارض شناخته می شود و اعدام می شود
 
۳- باغی : فردی که علیه حکومت اسلامی ایران مردم را به قیام وا دارد و در صورت استفاده از سلاح به اعدا م محکوم می شود.

 جرم محاربه با یک بار اقرار شهادت دو مرد عادل ، علم قاضی ثابت می شود

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است در شورا قابل رسیدگی است؟

  سوال:

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است در شورا قابل رسیدگی است؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین  مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می باشد و بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶٫۴٫۳‌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶٫۴٫۳‌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدورشناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی ازدیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴قانون مدنی صرفا” موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه ومنطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.    

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ «با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»

نظریه شماره ۹۷۱/۷ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶

«با انقضای مدت تعلیق وکیل نیاز به تجدید وکالت‌نامه نیست.»

سؤال: آیا وکیل معلق از شغل وکالت، پس از رفع تعلیق، با وکالت‌نامه سابق می‌تواند در همان پرونده نسبت به وکالت، از موکل خویش اقدام و ادامه دهد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه اولاً: تعلیق به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برهه‌ای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسأله می‌باشد. ثانیاً: موارد مرتفع شدن وکالت در ماده ۶۷۸ قانون مدنی احصا و مشخص گردیده و تعلیق یکی از موارد مذکور نمی‌باشد. ثالثاً: فرض سؤال این است که موکل وکیل خود را از وکالت عزل ننموده و مشارالیه هم از وکالت استعفا نکرده و از وکیل رفع تعلیق گردیده است. بنابراین نیازی به تجدید قرارداد وکالت نیست.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

نکات قابل توجه هنگام نقل و انتقال املاک:

نکات قابل توجه هنگام نقل و انتقال املاک:

۱- مالکیت فروشنده: با ملاحظه اصل سند مالکیت بررسی شود آیا فروشنده مالک ملک است و یا از طرف مالک اختیار و وکالتنامه معتبر داشته دارد.

۲- تطبیق مشخصات: مشخصات و حدود اربعه ملک در عالم واقع با آنچه در سند آمده یکی باشد و مشخصات فروشنده در سند ذکر شده باشد.

۳- کد رهگیری: هیچ ملکی نباید بدون اخذ کد رهگیری معامله شود. زیرا ممکن است قبلاً فروشنده با فرد دیگری معامله کرده باشد در این صورت معامله اول صحیح و معاملات بعدی باطل است.

۴- امکان انتقال: باید توجه شود ملک از جهت قانونی قابلیت انقال را به نام خریدار داشته باشد چون ممکن است به واسطه در رهن بانک بودن با توقیف و یا بازداشت به دستور دادگاه یا تخلفات ساختمانی امکان انتقال آن به زودی مهیا نباشد و دردسر ساز شود.

۵- وکالتنامه: خرید و فروش وکالتی به واسطه مشکلات احتمالی توصیه نمی شود. اما اگر ملکی را با وکالتنامه خریداری می شود باید دقت شود وکالتنامه کاری نباشد زیرا وکیل حق فروش ندارد و ضمناً مدت وکالتنامه معتبر باشد.

۶- شرط فسخ: هنگام تنظیم قرارداد موارد احتمالی را که ممکن است امکان انتقال نباشد را به صورت خیار فسخ شرط شود.

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0

درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست

  درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست

۱⃣درخواست تامین دلیل

۲⃣درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

۳⃣درخواست مهر و موم

۴⃣درخواست ترکه

۵⃣درخواست تحریر ترکه

۶⃣درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

۷⃣درخواست صدور صلح و سازش

۸⃣درخواست تاخیر اجرای حکم

۹⃣درخواست تعیین قیم

🔟درخواست تقسیم ترکه یا ارث

فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال 026-34421826 09124667931 09396941377فایل صوتی تشریحی دورس حقوق و ازمون های حقوقی با جزوه و سوال
۰۲۶-۳۴۴۲۱۸۲۶
۰۹۱۲۴۶۶۷۹۳۱
۰۹۳۹۶۹۴۱۳۷۷
0